Yhdistyksen säännöt

TANGOSAWO RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on TangoSawo ry ja sen kotipaikka on Kuopio.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoitus on edistää, kehittää ja tukea erilaisin tavoin tangomusiikkia ja erityisesti sen laulullista esittämistä tangolaulutapahtumissa ja -kilpailuissa.
Tarkoituksen toteuttamiseksi TangoSawo järjestää ja toteuttaa mm.
– tangotapahtumia
– tangokilpailuja
– koulutuskursseja ja -tilaisuuksia
– opintomatkoja
– tapaamisia ja tutustumiskäyntejä sekä tangomatkoja
– on mukana tuottamassa tangolaulun opinto- ja kilpailumateriaaleja
– edistää ja ohjaa jäsentensä harrastus- ja kilpailutoimintaa
– tukee erilaisin tavoin yhdistyksen jäsenten toimintaa
– jakaa ja tuottaa tietoa tangomusiikista ja siihen liittyvästä
– ylläpitää yhteyksiä tangomusiikin harrastajiin, järjestäjiin, tuottajiin, jne.

Yhdistyksellä voi olla erilaisia toimikuntia, kuten kilpailu-, tapahtuma-, koulutus-, matkailu-, fani- sekä yms. toimikuntia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä toimeen-panna luvanmukaisia arpajaisia, rahankeräyksiä ja muita varojen hankintaan tarkoitettuja toimintoja.

3 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa luonnollinen henkilö. Lisäksi jäsenen tulee hakea jäsenyyttään kirjallisesti. Varsinaisella jäsenellä on kullakin yksi ääni yhdistyksen kokouksessa.

Lisäksi yhdistyksessä voi olla kannatusjäseniä (henkilöt ja yhteisöt), joilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. Kannatusjäseneksi voi ilmoittautua kaikin eri tavoin mm. yhdistyksen hallituksen jäsenille suoraan, sosiaalisen median (somen) kautta, sähköisesti, jne. Kannatusjäsenten hakemukset vahvistaa yhdistyksen hallitus, merkitsee kannatusrekisteriin ja ilmoittaa asiasta kannattajalle.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi puolestaan erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen
– on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta;
– jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin on yhdistyksen jäsenenä sitoutunut;
– on vahingoittanut yhdistystä tai sen mainetta menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella;
– ei täytä enää yhdistyksen jäsenyyden ehtoja tai
– on syyllistynyt rikoksiin tai lainvastaiseen toimintaan.

5 § Jäsenmaksu
Vuosikokous päättää kokouksessaan jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun.

6 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on huolehtia yhdistyslain mukaisista lakisääteisistä tehtävistä ja päättää yhdistyksen muista asioista. Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja 2 – 5 varsinaista jäsentä sekä tarvittaessa 1- 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus asettaa alaisuudessaan toimivat toimikunnat ja valitsee niiden puheenjohtajat ja jäsenet.

7 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun on tarvetta tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on laillinen ja päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on paikalla. Äänestyksissä noudatetaan enemmistöratkaisuja ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja toisen hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa yhdessä.

9 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava valitulle toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kunkin toimintavuoden toukokuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tahi kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

12 § Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Käsitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaudet hallitukselle ja tilivelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsen- ja kannatusmaksuista
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet (ks. 6 §)
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatarkastaja tarvittaessa
10. Käsitellään muut mahdolliset asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14 § Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Advertisement